HomeNieuwsDe regeling ‘Verbonden in Verhalen’

De regeling ‘Verbonden in Verhalen’

Voor organisaties die een activiteit of evenement organiseren is het mogelijk subsidie aan te vragen. De subsidieaanvragen worden getoetst aan bovenstaande spelregels, de Regeling Verbonden in Verhalende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Coevorden en aan de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat betekent dat de adviescommissie Cultuur een advies uitbrengt aan het kernteam Culturele Gemeente over de (deels) toe te kennen of af te wijzen subsidies. 

Wil je een initiatief indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. Graag volledig invullen met een begroting inclusief toelichting en eventueel een projectplan. Uiterlijk zes weken na indiening hoor je of je voor een bijdrage in aanmerking komt.

De regeling

Artikel 1 Doel

De subsidie heeft tot doel het ondersteunen van culturele activiteiten:
– die aansluiten bij het centrale thema “Verbonden in verhalen” en betrekking hebben op één of meer van de bijbehorende pijlers ‘verhalen’, ‘verbinden’, ‘vieren’ en/of versterken.
– waarbij sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, disciplines en/of sectoren.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Het college kan subsidie verlenen ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten, die aan de doelstelling en criteria van deze regeling voldoen. In het programmaplan “Verbonden in Verhalen, Coevorden culturele gemeente 2021-2022” is de doelstelling nader onderbouwd.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de activiteit in ieder geval:
a. een lokaal initiatief zijn en plaatsvinden binnen de gemeente Coevorden;
b. een rol voor kinderen/jongeren/jeugd bevatten;
c. bijdragen aan het fundament voor de culturele toekomst van de gemeente.

Om de kans op subsidie te vergroten moet de activiteit bij voorkeur:
a. op eigentijdse wijze de cultuurhistorie beleefbaar maken;
b. het imago en de bekendheid van de gemeente, regio, provincie en/of Noord
Nederland versterken;
c. ons cultureel erfgoed en onze identiteit verrijken.

Artikel 4 Aanvraag

De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit gedaan.
De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.


Artikel 5 Weigeringsgronden

Behoudens de in de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019 genoemde
weigeringsgronden wordt subsidieverlening in ieder geval geweigerd indien de activiteit naar oordeel van het college niet bijdraagt aan het in artikel 1 bedoelde doel van de subsidie.

Artikel 6 Verdeelsystematiek

1. Voor deze subsidieregeling wordt periodiek een subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, van de ASV, vastgesteld. Deze regeling wordt verdeeld in de volgende periodes:

  • 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
  • 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021
  • 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022
  • 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022

Wanneer het subsidieplafond in een periode niet wordt bereikt wordt het restant aan middelen voor de volgende periode toegevoegd.

2. De volgende verdeelregels zijn bij de subsidieplafonds van kracht:
a. Aanvragen kunnen gedurende de periode waarover het totale subsidieplafond beschikbaar wordt gesteld, worden ingediend.
b. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
c. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op
dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de activiteit komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten van de activiteit, tot maximaal het tekort.

Artikel 9 Staatssteun

Subsidie aan ondernemers wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) nummer 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, zoals op 24 december 2013 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.