HomeMeedoenSubsidie-aanvraag

Subsidie-aanvraag

De subsidieaanvragen worden getoetst aan de spelregels zoals te lezen op de pagina Meedoen, de Regeling Verbonden in Verhalen, de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Coevorden en aan de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat betekent dat de adviescommissie Cultuur een advies uitbrengt aan het kernteam Culturele Gemeente over de (deels) toe te kennen of af te wijzen subsidies.

Subsidieaanvraagformulier Regeling Verbonden in verhalen

Culturele gemeente 2021-2022

In de jaren 2021 en 2022 zijn er in verschillende periodes financiële middelen beschikbaar binnen het beleidsveld cultuur. Deze periodes zijn:

 • van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
 • van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021
 • van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022
 • van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022

Deze middelen hebben tot doel het ondersteunen van culturele activiteiten die aansluiten bij het centrale thema “Verbonden in verhalen” en betrekking hebben op één of meer van de bijbehorende pijlers ‘verhalen’, ‘verbinden’, ‘vieren’ en/of ‘versterken’. Tevens moet er sprake zijn van samenwerking tussen verschillende partijen, disciplines en/of sectoren.

Meer informatie over het centrale thema en de vier pijlers kunt u vinden in het programmaplan “Verbonden in Verhalen, Coevorden culturele gemeente 2021-2022”, die te vinden is op de pagina ‘Culturele Gemeente‘.

In aanmerking komen voor subsidie?

De activiteit moet in ieder geval

 • Een lokaal initiatief zijn en plaatsvinden binnen de gemeente Coevorden;
 • Een rol voor kinderen/jongeren/jeugd bevatten;
 • Bijdragen aan het fundament voor de culturele toekomst van de gemeente.
 • Om de kans op subsidie te vergroten moet de activiteit bij voorkeur:
 • Op eigentijdse wijze de cultuurhistorie beleefbaar maken;
 • Het imago en de bekendheid van de gemeente, regio, provincie en/of Noord
 • Nederland versterken;
 • Ons cultureel erfgoed en onze identiteit verrijken.


Houd rekening met een aantal belangrijke punten

a. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.
Zie hiervoor de subsidieverordening (ASV 2019 Coevorden).
b. U vraagt subsidie aan uiterlijk 8 weken voor aanvang van de start van het project.
c. De ondergrens voor subsidieverstrekking is € 500.
d. De gemeente draagt minimaal € 500 tot maximaal 75% van de subsidiabele kosten van de activiteit, mits dit niet meer is dan het tekort op de begroting.
e. Wij nemen alleen een volledig ingevuld en op tijd ingediend formulier in behandeling.
f. Het college beoordeelt de aanvragen op basis van de regeling Verbonden in verhalen – Culturele gemeente 2021-2022.